Δράσεις του Έργου

Το έργο θα συνδυάσει μια οικοσυστημική προσέγγιση για την αποκατάσταση της περιοχής μαζί με δράσεις που θα εμπλέκουν τη συμμετοχή του κοινού.

Το έργο θα συνδυάσει έργα δημιουργίας κατάλληλων ενδιαιτημάτων για σημαντικά είδη πουλιών, δράσεις διαχείρισης νερού και διαχείρισης της βλάστησης με τη χρήση βοσκόντων ζώων με σκοπό να μετατραπεί η περιοχή σε ένα μωσαϊκό ενδιαιτημάτων και να αυξηθεί η βιοποικιλότητα ενώ παράλληλα να βελτιωθούν οι συνθήκες για τα φωλεάζοντα είδη προτεραιότητας όπως η Πελλοκατερίνα Vanellus spinosus, ο Καλαμοκαννάς Himantopus himantopus και η Βαλτόπαπια Aythya nyroca. Το άνοιγμα των καλαμιώνων θα προσφέρει περισσότερο χώρο για βόσκηση και ως εκ τούτου αυξημένες ευκαιρίες για κτηνοτροφία, μια παραδοσιακή δραστηριότητα στην περιοχή. Η βόσκηση αποτελεί μια σημαντική δραστηριότητα διαχείρισης που θα συμβάλει επίσης στη μακροπρόθεσμη διαχείριση των καλαμιώνων.

Το έργο θα παραγάγει μια σειρά από βασικές μελέτες: μια τοπογραφική μελέτη, μια μελέτη για την παραγωγικότητα των πουλιών και την εκτίμηση του πληθυσμού για τα σημαντικά φωλεάζοντα είδη καθώς και μια μελέτη για το Kουνουπόψαρο Aphanius fasciatus. Οι βασικές αυτές μελέτες θα βοηθήσουν στην παρακολούθηση των αλλαγών και της αποτελεσματικότητας του έργου. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου θα πρέπει να παρακολουθούνται κάποιες βασικές μεταβλητές όπως η ποιότητα του νερού καθώς και η αφθονία των πουλιών και των φυτών. Για να εξασφαλιστεί η βιώσιμη μακροπρόθεσμη διαχείριση του τόπου, θα ετοιμαστεί επίσης ένα πρωτόκολλο υδρολογικής διαχείρισης και σχέδιο διαχείρισης της περιοχής, με σαφείς στόχους.

Για την εμπλοκή της τοπικής κοινότητας και για τη διάδοση  του μηνύματος για την προστασία της φύσης στο ευρύτερο κοινό, το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία βελτιωμένων εγκαταστάσεων για τουρισμό πτηνοπαρατήρησης, όπως πτηνοπαρατηρητήριο, μονοπάτι για τους επισκέπτες και πληροφοριακό υλικό όπως επί τόπου πινακίδες και ενημερωτικά φυλλάδια. Παράλληλα, θα ενισχυθούν και θα προωθηθούν τοπικά παραδοσιακά επαγγέλματα προς υποστήριξη της τοπικής κοινότητας.

                                                        

 

Φωτογραφικό υλικό από έργα διαχείρισης στο πεδίο μπορείτε να βρείτε εδώ.

  

Πουλιά

Η Κύπρος βρίσκεται σε έναν από τους μεγαλύτερους μεταναστευτικούς διαδρόμους στην Ευρώπη τους οποίους χρησιμοποιούν τα πουλιά όταν ταξιδεύουν από την Αφρική προς την Ευρώπη την άνοιξη, και αντίστροφα το φθινόπωρο. Στην Κύπρο, καταγράφονται τακτικά πάνω από 200 μεταναστευτικά είδη πουλιών τα οποία αποτελούν το 80% της πτηνοπανίδας του νησιού.

Περισσότερα